Happy > หุ้นส่วน ศูนย์กระจายสินค้า XL

หุ้นส่วนระดับ Main stock XL เพื่อเป็นโรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้า...เป็นโรงงานผลิตสินค้า ในประเทศนั้นๆ เป็นศูนย์กลาการขยายสายงานการขาย 


สิ่งที่ได้รับจากการสมัคร เข้าร่วมธุรกิจ


สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ หุ้นส่วนธุรกิจ Size XL


สินค้าที่จัดจำหน่าย


Website สำหรับจัดจำหน่ายสินค้า